Skip to main content

Formål

Dette dokument indeholder central information om BlackCap Healthcare Services Fund, Asia, som investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Det anbefales at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering i Fonden.

 

Produkt

Navn på produktet: BlackCap Healthcare Services Fund, Asia K/S (FTID 23292)
Navn på PRIIP-producent: BlackCap Equity Management ApS (FTID 25388)
PRIIP-producents hjemmeside: www.blackcapequity.com
Kontakt: Info@blackcapequity.com eller +45 40757545 for mere information
Tilsynsmyndighed: Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med BlackCap Equity Management ApS i forbindelse med dette dokument med central information
Publiceringsdato: 14. april 2023

BlackCap Equity Management ApS har som forvalter af alternative investeringsfonde under tilsyn af det danske Finanstilsyn tilladelse til at markedsføre dette produkt til professionelle og semi-professionelle investorer i Danmark (DK).

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå.

 

Hvad dette produkt drejer sig om

Type

BlackCap Healthcare Services Fund, Asia K/S er en alternativ investeringsfond (AIF) organiseret som et kommanditselskab i henhold til dansk lovgivning. Fonden har registreret hjemsted i Danmark, og er forvaltet af BlackCap Equity Management ApS (”BlackCap”). BlackCap er registreret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (AIFM). BlackCap Fertility Fund GP ApS er komplementar.

Fonden er en dedikeret ”single asset” fond, som investerer udelukkende ind i en allerede identificeret virksomhed. Fonden kan indgå investeringsaftaler med andre danske kommanditselskaber om at investere parallelt i den samme virksomhed. Disse kommanditselskaber vil også være forvaltet af BlackCap. Fonden er ikke underlagt krav om depositar.

Eventuelle udbytter vil som hovedregel blive udbetalt.

Du kan ikke indløse dine andele i Fonden. Den eneste mulighed for realisation er derfor et salg. Der eksisterer ikke et marked for dette produkt, og BlackCap faciliterer ikke et sådant salg. Ethvert salg skal godkendes af BlackCap Fertility Fund GP ApS.

Mål

Fondens mål er, via en købsoption, at investere i unoterede aktier i en asiatisk virksomhed bestående af et netværk af fertilitetsklinikker. Fonden eksponerer sig således direkte mod dette underliggende netværk af fertilitetsklinikker i virksomheden.

Købsoptionen er eksklusiv for BlackCap og tildelt BlackCap i forbindelse med en transaktion, hvor en hovedinvestor har købt majoriteten af de unoterede aktier i virksomheden.

Hvorvidt det lykkes fonden at gennemføre købsoptionen, afhænger af, om der kan opnås tilstrækkelige kapitaltilsagn til fonden.

BlackCap vurderer, at købsoptionen i selskabet byder på en attraktiv investering for fonden i et nichesegment indenfor private pay fertilitetsbehandling, med bedrede økonomiske udsigter i de kommende år i Asien og en stærkt voksende købekraft i alderssegmentet for fertilitetsbehandling.

Forventede investorer

Fonden udbydes alene til professionelle investorer og semi-professionelle investorer, der foretager en investering på minimum DKK 750.000 (EUR 100.000), og som samtidig underskriver en særskilt erklæring om, at de er bekendt med risikoen, der er forbundet med investeringen, jf. FAIF-lovens § 5, stk. 5.

Fonden udbydes ikke, og vil ikke blive udbudt, til andre investorer. Fonden er tiltænkt erfarne investorer med en investeringshorisont på mindst 7 år.

Løbetid

Fonden har en forventet løbetid på 7 år, dog med mulighed for at forlænge med op til 3 år. Den anbefalede løbetid er 10 år.

Fonden er en lukket fond, dvs. at du ikke på anfordring kan indløse dine andele i Fondens løbetid.

Øvrige oplysninger

Yderligere investorinformation kan indhentes uden beregning ved henvendelse til BlackCap på e-mail Info@blackcapequity.com eller tlf. +45 40757545. Dokumenterne er primært tilgængelige på dansk og engelsk.

 

 

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder Produktet i 10 år. Du har ikke en indløsningsret, og du kan ikke forvente at kunne overdrage din investering i Produktet.

Ved en evt. overdragelse af din investering før fonden nedlukkes, skal du forvente at betale yderligere omkostninger og salg til en kurs, der påvirker det beløb, som du får tilbage, markant.

Den summariske risikoindikator angiver dette Produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at Produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. 

Vi har klassificeret dette Produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance at ligge på et højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed vores evne til at betale dig.Placeringen på indikatoren er baseret på den risiko, der er forbundet med investering i en kapitalfond, som generelt er udsat for potentielt store udsving i værdien af investeringerne på grund af risiko for afvigende driftsresultater i porteføljevirksomhederne og anvendelsen af gældsfinansiering i disse. Fonden investerer i en enkelt virksomhed i Asien, som kan medføre en højere risiko sammenlignet med fonde, der investerer i et større antal beholdninger i et bredere investeringsunivers.

Dette Produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering, herunder også kapital, du har givet tilsagn om at investere, og som endnu ikke er indkaldt.

 

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige resultater for virksomheden. De viste scenarier er baseret på virksomhedens nuværende resultater, vækst- og akkvisitionsstrategi samt en kombination af disse ud fra visse aktuelle samt fiktive antagelser.

Anbefalet investeringsperiode: 10 år

Eksempel på investering: EUR 10.000

Ved exit efter 1 år

Ved exit efter 5 år

Ved exit efter 10 år (anbefalet investeringsperiode)

Minimum

Der er ikke noget garanteret minimumsafkast.

Du risikerer at miste en del af eller hele din investering

Stress

Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger

4.420 EUR

4.440 EUR

6.190 EUR

Gennemsnitligt afkast hvert år

-55,8%

-15,0%

-4,7%

Ufordelagtigt

Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger

8.870 EUR

15.440 EUR

21.380 EUR

Gennemsnitligt afkast hvert år

-11,3%

9,1%

7,9%

Moderat

Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger

9.680 EUR

19.800 EUR

61.800 EUR

Gennemsnitligt afkast hvert år

-3,2%

14,6%

20,0%

Fordelagtigt

Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger

9.770 EUR

25.480 EUR

110.850 EUR

Gennemsnitligt afkast hvert år

-2,3%

20,6%

27,2%

De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig opgjort efter en bestemt metode.

Procentsatserne angiver den årlige forrentning af dit oprindelige tilsagn på EUR 10.000 bl.a. under antagelse af, at det ikke-kaldte tilsagn henstår uden forrentning hos investor.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved Produktet, men inkluderer ikke de omkostninger, som du evt. betaler til din rådgiver. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Dette produkt kan ikke indløses. Ved exit af investeringen før tiden i forhold til den anbefalede investeringsperiode kan du skulle betale ekstra omkostninger.

  

Hvad sker der, hvis Fonden ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Dette produkt er ikke dækket af nogen garantiordning. Fonden har ikke nogen forpligtelse til at foretage udbetalinger, og du kan lide tab, hvis Fonden ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Du kan miste hele din investering. Det samlede tab kan dog ikke overstige størrelsen af investeringstilsagnet, fordi du bliver kommanditist i et kommanditaktieselskab, hvor hæftelsen begrænser sig til dit tilsagn. 

 

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, bør denne person oplyse dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med Produktet, og hvor godt Produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Der er ikke i nedenstående taget hensyn til eventuelt størrelse af miimumsinvestering i fonden.

Vi har antaget følgende:

·       Produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie

·       Der er investeret EUR 10.000

 

Ved exit efter 10 år

Omkostninger i alt

4.140 EUR

Årlig omkostningsmæssig konsekvens*

6,6%

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser fx, at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 26,6% før omkostninger og 20,0% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser omkostningernes sammensætning for det første år. Tabellen er baseret på en antagelse om, at du i det første år vil kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast).

Omkostninger efter det første år

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit

Entry-omkostninger

Oprettelsesomkostninger omfatter de udgifter, Fonden har i forbindelse med sin oprettelse. Beløbet er foreløbigt estimeret til 3% af tilsagnet.

300 EUR

Exit-omkostninger

Hverken Fonden eller BlackCap opkræver et exitgebyr for dette produkt.

0 EUR

Løbende omkostninger

Porteføljetransaktionsomkostninger

Transaktionsomkostningerne er estimeret til 0% af dit tilsagn årligt. De faktiske omkostninger vil afhænge af handelsaktiviteten.

0 EUR

Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller

driftsomkostninger

Denne omkostningskategori dækker over Management Fee betalt af investorerne. Dette er estimeret til 2% af tilsagnet pr. år.

200 EUR

Yderligere omkostninger

Resultatgebyrer

BlackCap tager ikke resultatgebyrer ud over carried interest som anført nedenfor.

0 EUR

Carried interest

Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Skønnet af de aggregerede omkostninger ovenfor omfatter gennemsnittet fra de seneste 5 år[1].

290 EUR

 

Hvor længe bør jeg beholde investeringen, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Fonden er en lukket fond, hvilket betyder, at der ikke kan indløses på investorernes anmodning inden Fondens udløb. Den krævede minimumsperiode er 7 år , med mulighed for, at denne forlænges med op til 3 år regnet fra Fondens final closing.

 

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har nogen klager over Produktet, producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger Produktet, kan du indgive din klage til:

 

 

 

BlackCap Equity Management

Att.: Jeanet Høgh Sørensen, Legal Counsel

Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg

E-mail: Info@blackcapequity.com

www.blackcapequity.com

Anden relevant information

Vi er i henhold til FAIF-lovens § 62 forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom investoroplysninger for Fonden. Detaljeret information om Fondens struktur, omkostninger og funktion findes i kommanditselskabsaftalen (Limited Partnership Agreement), der danner grundlag for investeringen i Fonden, og som vil blive gjort tilgængelig til gennemsyn for potentielle investorer i Fonden forud for en endelig investeringsbeslutning.

 


1 I overensstemmelse med den delegerede forordning (EU) 2017/653, bilag VI, pkt. 25 (b)(i), er carried interest for fonden estimeret pba. afkasthistorik fra sammenlignelige DK fonde. Omkostningen er estimeret til 2,85% af Fondens estimerede årlige indre værdi ved benchmark. Tidligere afkasthistorik garanterer ikke fremtidige resultater, som kan variere. Forordningen foreskriver dog, at den sammenlignelige omkostningssats på 2,85 % skal benyttes i alle afkastscenarierne uanset, om den faktiske udgift afhænger af investeringsafkastet. Ifølge investeringsaftalen optjenes carried interest, når netto IRR overstiger 8% årligt og udgør 20% af investeringsafkastet efter en såkaldt catch-up.

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. Read More